Obsah

6492 E 00     Praktická škola   

 

 Súčasťou nášho odborného učilišťa je aj Praktická škola 

Škola má žiakom poskytnúť možnosť fyzicky a psychicky dospieť tak, aby mohli čo najsamostatnejšie žiť v domácom prostredí alebo v chránenom bývaní a pracovať v chránenom pracovisku.

Úlohou Praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu a praktické práce v domácnosti, zacvičiť ich v prácach profilujúceho voliteľného predmetu tak, aby mohli vykonávať zmysluplnú prácu v chránených pracoviskách pod dohľadom zodpovednej osoby.

Praktická škola je určená pre chlapcov i dievčatá, menej zručných absolventov ŠZŠ podľa variantu A a manuálne zručných absolventov ŠZŠ vzdelávaných podľa variantu B a C.

Príprava v Praktickej škole trvá najviac tri roky. Dokladom o získanom vzdelávaní je záverečné vysvedčenie s uvedením zamerania činnosti, ktoré je žiak schopný vykonávať.