Obsah

Stavebná výroba - maliarske a natieračské práce

 

Forma štúdia:                                    denná

Dĺžka prípravy:                                  3 roky

Učebný odbor pre :                           chlapcov

Základné podmienky prijatia :        absolvovanie ŠZŠ , ZŠ

Spôsob ukončenia prípravy:           záverečná skúška – výučný list

Pracovné uplatnenie:                      v stavebníctve, súkromnom sektore

 

Charakteristika učebného odboru :

Učebný odbor pripravuje pracovníkov s kvalifikáciou robotníckeho povolania v stavebnej výrobe. Pripravuje ich na práce spojené s prípravou povrchov pod maľby a nátery, prípravu materiálov a ich správne použitie, miešanie a tónovanie farieb, prevedenie malieb a náterov bežnými nátermi na rôznych podkladoch, dekoratívne maliarske techniky, základy tapetovania. Pripravuje ich na správne použitie a údržbu pomôcok, náradia, zariadení a strojov.

Obsah vzdelávania tvorí zložka všeobecnovzdelávacia a zložka odborno-teoretická a praktická. Všeobecno-vzdelávacia zložka je základom pre odbornú prípravu a prispieva k osobnému rozvoju žiaka. Odborná zložka vzdelávania je zameraná na vytváranie súhrnných predpokladov pre výkon pracovných činností v odvetví stavebnej výroby pre daný učebný odbor.

Maliarske praceMaliarske prace