Obsah

OUI LM

História školy

 

História OU v Beňadikovej sa začala písať v septembri 1987, keď sa z Lipt. Jána presunul odbor poľnohospodárska výroba so zameraním na rastlinnú a živočíšnu výrobu do Beňadikovej. Korene však treba hľadať ešte prv v OOU v Lipt. Jáne. Na základe požiadavky poľnohospodárskych podnikov a so súhlasom SKNV – odboru školstva od škol. roku 1983/84 zriadil sa v tunajšom učilišti ďalší učebný odbor: poľnohospodárska výroba so zameraním na rastlinnú a živočíšnu výrobu č. 48- 93-2. V škol. roku 1984 až 1985 bola zariadená elokovaná trieda s týmto zameraním.

Dňa 20.8.1987 Stredoslovenský KNV v Banskej Bystrici – odbor školstva vydal zriaďovaciu listinu pod č. 4242/87, podľa ktorej zariadil dňom 1.9.1987 OOU v Beňadikovej. Organizačne bolo OOU v Beňadikovej dočasne pridelené pod riaditeľstvo OOU v Lipt. Jáne. Ekonomicky to bola samostatne hospodáriaca škola. Práve tu sa začínajú vlastné dejiny OU v Beňadikovej.

V škol. roku 1987/88 v OOU Beňadiková boli zriadené tieto nové učebné odbory:

1. poľnohospodárska výroba so zameraním na opravu poľnohospodárskych strojov OPS

2. poľnohospodárska výroba so zameraním na rastlinnú výrobu RV a živočíšnu výrobu ŽV

V tom čase prevádzku školy zabezpečovalo 17 pedagogických pracovníkov a 10 správnych zamestnancov. Otvorené boli 4 triedy: 1.OPS, 1.RVŽV, 1.DP/dvojročný odbor/ a 3. RVŽV v počte 62 žiakov. Vedením školy OOU Beňadiková bol poverený Ing. M Šuna, riaditeľom bol PhDr. J. Hučík.

Objekt OOU Beňadiková tvorili: kaštieľ z 12. storočia, celodrevený internát, internát z Unimo buniek. V škol. roku 1988/89 sa počet tried zvýšil na 5. Pribudlo 7 nových zamestnancov. V škol. roku 1989/90 zmeny nastali aj vo vedení OOU. Po odchode PhDr. J. Hučíka do dôchodku sa stal riaditeľom Ing. M Šuna, Za zástupcu riaditeľa bol vymenovaný Mgr. J Hučík ml.

Dňa 26.1. 1990 SKNV v Banskej Bystrici vydal súhlas na základe požiadaviek Učiteľského fóra obidvoch učilíšť ( Lipt. Ján a Beňadiková) so zaradením OOU Beňadiková pod samostatné vedenie dňa 1.2 1990. Na základe výsledkov volieb bol do funkcie ustanovený Mgr. J. Hučík. V tomto škol. roku sa odovzdali prvé vyučné listy v odboroch OPS a RVŽV.

V škol. roku sa počet tried zvýšil na 8. V roku 1991 bolo dobudované podkrovie OOU, ktoré začalo slúžiť učňom ako internát, spoločenská miestnosť, audio – video štúdio, ošetrovňa a kuchynka. Škol. rok 1991/92 priniesol zmenu v názve školy. Už to nie je OOU, ale len Odborné učilište. Na polovičný úväzok bol prijatý psychológ.

V dňoch 11 –13. 6. 1992 sa konal s aktívnou účasťou OU Celoslovenský psychopedický seminár pedagógov špeciálneho školstva na tému Integrácia mentálne postihnutých do života a do normálnych škôl.

V škol. roku 1992/93 bol otvorený nový učebný odbor pre dievčatá – služby a domáce práce (SaDP).

1.10.1993 bolo OU prijaté so Liptovskej poľnohospodárskej komory v Liptovskom Mikuláši. Od obecného úradu OU dostalo do prenájmu budovu bývalej Obecnej školy po rekonštrukcii. K budove patrila i veľká záhrada s ovocným sadom. Celý objekt slúžil na výučbu uč. odborov SaDP a RVŽV.

Školský rok 1994/95 je charakteristický 1. psychopedickými dňami na tému Dramatická výchova mentálne postihnutých. Na psychopedické dni hneď nadviazala Tvorba detí nepoznaných. Bol to festival so zameraním na bábkové divadlo, slovenské ľudové zvyky a tradície v krojoch, balet a výtvarnú tvorbu.

V škol. roku 1995/96 bola kúpená bývalá škôlky v Lipt. Mikuláši. Začala sa rekonštrukcia a prestavba OU.

V škol. roku 1996/97 po územnom rozčlenení Slovenska, prešla správa OU pod Krajský úrad v Žiline. OU Beňadiková mala 93 učňov v odboroch OPS, RŽV, SaDP. Zamestnancov s počtom 51. Systém výučby bol zabezpečení 14 hodinami teoretickej výučby a 21 hodinami odborného výcviku. OV sa vykonával v škol. dielňach a vysunutých pracoviskách. OU malo vlastnú jedáleň s kuchyňou, vlastné internáty, ktoré využívalo asi 72 učňov.

V škol. roku 1997/98 sa v OU Beňadiková otvárajú 3 nové učebné odbory. Učebný odbor tkáč so zameraním na ľudové tradície, odbor pekár a odbor cukrár. OV sa z odbornej stránky zabezpečoval v Pekárňach a cukrárňach Včela v Lipt. Mikuláši. V školskom roku 1999/2000 bola po výberovom konaní do funkcie riaditeľky OU v Beňadikovej vymenovaná Mgr.Tatiana Perdeková.

V škol. roku 2000/2001 sa OU Beňadiková presťahovalo do zrekonštruovaných priestorov bývalej škôlky v Lipt. Mikuláši. Riaditeľkou školy sa stala Mgr. Tatiana Perdeková.

V školskom roku 2001/2002 boli k OU v L.Mikuláši delimitované učebné odbory krajčír, brašnár a murár z OU v Lipt. Jáne, kde OU zaniklo.

V súčastnosti sa žiaci pripravujú na robotnícke povolanie v učebných odboroch:

  • Poľnohospodárska výroba – oprava poľnohospodárskych strojov (OPS)
  • Potravinárska výroba – cukrárska výroba (CUK)
  • Potravinárska výroba - pekárenská výroba (PEK) 
  • Poľnohospodárska výroba – rastlinná a živočíšna výroba (RŽV)
  • Textilná výroba – tkáč  (TKČ)    
  • Stavebná výroba – maliarske a natieračské práce (MAL)
  • Opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti (OPA)
  • Stavebná výroba – murárske práce (MUR)
  • Služby a domáce práce  (SDP)

Súčasťou OUI je Praktická škola, školský internát, vlastná kuchyňa s jedálňou, telocvičňa, počítačová učebňa.

Odborný výcvik sa vykonáva na vysunutých pracoviskách a v školských dielňach s  týždennou hodinovou dotáciou 21 hodín.

Odborné učilište internátne poskytuje odborné vzdelanie v trojročných učebných odboroch. Štúdium končí výučným listom. Prijatie žiakov do OUI pozostáva z prijímacích pohovorov .