Menu
Odborné učilište internátne Liptovský Mikuláš
Odborné učilište
internátne
Liptovský Mikuláš

História školy

OUI LM

 

 

 

 

 

 

 

História OU v Beňadikovej sa začala písať v septembri 1987, keď sa z Lipt. Jána presunul odbor poľnohospodárska výroba so zameraním na rastlinnú a živočíšnu výrobu do Beňadikovej. Korene však treba hľadať ešte prv v OOU v Lipt. Jáne. Na základe požiadavky poľnohospodárskych podnikov a so súhlasom SKNV – odboru školstva od škol. roku 1983/84 zriadil sa v tunajšom učilišti ďalší učebný odbor: poľnohospodárska výroba so zameraním na rastlinnú a živočíšnu výrobu č. 48- 93-2. V škol. roku 1984 až 1985 bola zariadená elokovaná trieda s týmto zameraním.

Dňa 20.8.1987 Stredoslovenský KNV v Banskej Bystrici – odbor školstva vydal zriaďovaciu listinu pod č. 4242/87, podľa ktorej zariadil dňom 1.9.1987 OOU v Beňadikovej. Organizačne bolo OOU v Beňadikovej dočasne pridelené pod riaditeľstvo OOU v Lipt. Jáne. Ekonomicky to bola samostatne hospodáriaca škola. Práve tu sa začínajú vlastné dejiny OU v Beňadikovej.

V škol. roku 1987/88 v OOU Beňadiková boli zriadené tieto nové učebné odbory:

1. poľnohospodárska výroba so zameraním na opravu poľnohospodárskych strojov OPS

2. poľnohospodárska výroba so zameraním na rastlinnú výrobu RV a živočíšnu výrobu ŽV

V tom čase prevádzku školy zabezpečovalo 17 pedagogických pracovníkov a 10 správnych zamestnancov. Otvorené boli 4 triedy: 1.OPS, 1.RVŽV, 1.DP/dvojročný odbor/ a 3. RVŽV v počte 62 žiakov. Vedením školy OOU Beňadiková bol poverený Ing. M Šuna, riaditeľom bol PhDr. J. Hučík.

Objekt OOU Beňadiková tvorili: kaštieľ z 12. storočia, celodrevený internát, internát z Unimo buniek. V škol. roku 1988/89 sa počet tried zvýšil na 5. Pribudlo 7 nových zamestnancov. V škol. roku 1989/90 zmeny nastali aj vo vedení OOU. Po odchode PhDr. J. Hučíka do dôchodku sa stal riaditeľom Ing. M Šuna, Za zástupcu riaditeľa bol vymenovaný Mgr. J Hučík ml.

Dňa 26.1. 1990 SKNV v Banskej Bystrici vydal súhlas na základe požiadaviek Učiteľského fóra obidvoch učilíšť ( Lipt. Ján a Beňadiková) so zaradením OOU Beňadiková pod samostatné vedenie dňa 1.2 1990. Na základe výsledkov volieb bol do funkcie ustanovený Mgr. J. Hučík. V tomto škol. roku sa odovzdali prvé vyučné listy v odboroch OPS a RVŽV.

V škol. roku sa počet tried zvýšil na 8. V roku 1991 bolo dobudované podkrovie OOU, ktoré začalo slúžiť učňom ako internát, spoločenská miestnosť, audio – video štúdio, ošetrovňa a kuchynka. Škol. rok 1991/92 priniesol zmenu v názve školy. Už to nie je OOU, ale len Odborné učilište. Na polovičný úväzok bol prijatý psychológ.

V dňoch 11 –13. 6. 1992 sa konal s aktívnou účasťou OU Celoslovenský psychopedický seminár pedagógov špeciálneho školstva na tému Integrácia mentálne postihnutých do života a do normálnych škôl.

V škol. roku 1992/93 bol otvorený nový učebný odbor pre dievčatá – služby a domáce práce (SaDP).

1.10.1993 bolo OU prijaté so Liptovskej poľnohospodárskej komory v Liptovskom Mikuláši. Od obecného úradu OU dostalo do prenájmu budovu bývalej Obecnej školy po rekonštrukcii. K budove patrila i veľká záhrada s ovocným sadom. Celý objekt slúžil na výučbu uč. odborov SaDP a RVŽV.

Školský rok 1994/95 je charakteristický 1. psychopedickými dňami na tému Dramatická výchova mentálne postihnutých. Na psychopedické dni hneď nadviazala Tvorba detí nepoznaných. Bol to festival so zameraním na bábkové divadlo, slovenské ľudové zvyky a tradície v krojoch, balet a výtvarnú tvorbu.

V škol. roku 1995/96 bola kúpená bývalá škôlky v Lipt. Mikuláši. Začala sa rekonštrukcia a prestavba OU.

V škol. roku 1996/97 po územnom rozčlenení Slovenska, prešla správa OU pod Krajský úrad v Žiline. OU Beňadiková mala 93 učňov v odboroch OPS, RŽV, SaDP. Zamestnancov s počtom 51. Systém výučby bol zabezpečení 14 hodinami teoretickej výučby a 21 hodinami odborného výcviku. OV sa vykonával v škol. dielňach a vysunutých pracoviskách. OU malo vlastnú jedáleň s kuchyňou, vlastné internáty, ktoré využívalo asi 72 učňov.

V škol. roku 1997/98 sa v OU Beňadiková otvárajú 3 nové učebné odbory. Učebný odbor tkáč so zameraním na ľudové tradície, odbor pekár a odbor cukrár. OV sa z odbornej stránky zabezpečoval v Pekárňach a cukrárňach Včela v Lipt. Mikuláši. V školskom roku 1999/2000 bola po výberovom konaní do funkcie riaditeľky OU v Beňadikovej vymenovaná Mgr.Tatiana Perdeková.

V škol. roku 2000/2001 sa OU Beňadiková presťahovalo do zrekonštruovaných priestorov bývalej škôlky v Lipt. Mikuláši. Riaditeľkou školy sa stala Mgr. Tatiana Perdeková.

V školskom roku 2001/2002 boli k OU v L.Mikuláši delimitované učebné odbory krajčír, brašnár a murár z OU v Lipt. Jáne, kde OU zaniklo.

V súčastnosti sa žiaci pripravujú na robotnícke povolanie v učebných odboroch:

  • Poľnohospodárska výroba – oprava poľnohospodárskych strojov (OPS)
  • Potravinárska výroba – cukrárska výroba (CUK)
  • Potravinárska výroba - pekárenská výroba (PEK) 
  • Poľnohospodárska výroba – rastlinná a živočíšna výroba (RŽV)
  • Textilná výroba – tkáč  (TKČ)    
  • Stavebná výroba – maliarske a natieračské práce (MAL)
  • Opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti (OPA)
  • Stavebná výroba – murárske práce (MUR)
  • Služby a domáce práce  (SDP)

Súčasťou OUI je Praktická škola, školský internát, vlastná kuchyňa s jedálňou, telocvičňa, počítačová učebňa.

Odborný výcvik sa vykonáva na vysunutých pracoviskách a v školských dielňach s  týždennou hodinovou dotáciou 21 hodín.

Odborné učilište internátne poskytuje odborné vzdelanie v trojročných učebných odboroch. Štúdium končí výučným listom. Prijatie žiakov do OUI pozostáva z prijímacích pohovorov .

O nás

Triedy

Triedny učiteľ / Trieda

Ing. Kvetoslava Čániová / 2.A,  1.OPS

Bc. Miriam Korčeková / 1.C,  2.C

Bc. Magdaléna Fodorová / 3.C, 3.G

Bc. Ľubica Uličná / 3.F, 1.G, 2.G

Krúžková činnosť

Športový krúžok 

Vedúci krúžku:  

Ing. Stanislav Smitka

Pre rodičov

Rada školy      

Predseda        

Mgr. Žišková Alena

 

Pedagogickí zamestnanci         

Mgr. Jaroslava Paľove

Bc. Ľubica Uličná

 

Ostatní zamestnanci     

p. Labajová Alena

 

Zástupcovia rodičov    

Mgr. Zlatica Babničová

P. Radoslava Debnárová

P. Eva Včeláková

 

Zástupcovia zriaďovateľa        

JuDr. Kyselová Lucia

Mgr. Černická Jana

Ing.  Chrenková Anna

Ing. Polák Ján

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:68
TÝŽDEŇ:616
CELKOM:144652

Sponzori školy


hore