Obsah

Poradné  orgány  školy

 

Metodické združenie

Názov metodického združenia a predmetovej komisie

Zastúpenie predmetov

Vedúci/a

Vedúca MZ 

Vedúca metodického združenia

Bc. Magdaléna Fodorová

Vedúca MZ VMV

výchova mimo vyučovania

Bc. Jana Hliničanová

Vedúca MZ TU

triedni učitelia

Bc. Miriam Korčeková

Vedúca PK

všeobecno-vzdelávacie predmety

Mgr. Jaroslava Paľove

Vedúca PK

odborné predmety – SDP, TKÁČ

Bc. Iveta Ivanidesová

Vedúci PK

odborné predmety – OPS

Ing. Kvetoslava Čániová

Vedúci PK

odborné predmety – MUR

Ing. Stanislav Smitka

Vedúca PK

odborné predmety – CUK, PEK

Bc. Vladislava Urbanová

Vedúci PK

odborný výcvik – MUR

Ing. Smitka Stanislav

Vedúci PK

odborný výcvik – OPS

Bc.Daniel Choma 

Vedúci PK

odborný výcvik – CUK, PEK, TKÁČ

Bc. Ľubica Uličná

Vedúca PK

praktická škola – PŠ

Mgr. Alena Žišková

 

Rada školy

Rada školy 

Titl., priezvisko, meno

predseda

Mgr. Alena Žišková

pedagogickí zamestnanci

Mgr. Jaroslava Paľove

 

Bc. Ľubica Uličná

ostatní zamestnanci

 p. Alena Labajová

zástupcovia rodičov/ zákonných zástupcov

Mgr. Zlatica Babničová

 

p. Radoslava Debnárová

 

p. Eva Včeláková

zástupca zriaďovateľa

 JUDr. Lucia Kyselová

 

 Mgr. Jana Černická

 

 Ing.  Jaroslav Hičík

 

 Ing. Ján Polák