Menu
Odborné učilište internátne Liptovský Mikuláš
Odborné učilište
internátne
Liptovský Mikuláš

Uchádzači

 

Prijímacie pohovory pre školský rok  2024/2025

 

KRITÉRIA na prijatie do 1. ročníka  Odborného učilišťa internátneho a Praktickej školy v Liptovskom Mikuláši  v školskom roku 2024/2025

 

Na základe  § 62, ods. 4 a §101 ods. 1, 4 Zákona MŠVVaŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní́ (školský́ zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a predpisov, Vyhlášky č. 322/2008 Z.z., § 8 o špeciálnych školách  v znení neskorších zmien a doplnkov riaditeľstvo školy určuje tieto kritériá:

V školskom roku 2024/2025 otvára Odborné učilište internátne so sídlom v Liptovskom Mikuláši nasledujúce učebné odbory:

Kód odboru

Názov učebného odboru

Počet tried

Plánovaný počet žiakov

2985 G

cukrárska výroba

1

7

2982 G 02

potravinárska výroba-pekárenská výroba

1

7

3179 G 09

textilná výroba-tkáč

1

7

3686 G 03

stavebná výroba- murárske práce

1

7

4572 G 06

poľnohospodárska výroba-oprava poľnohospodárskych strojov

1

7

6485 G

opatrovateľská starostlivosť  v zariadeniach sociálnej starostlivosti

1

7

6494 G

služby a domáce práce

1

7

6492 2 00

praktická škola

1

5

 

 1. Podmienky prijatia žiaka na štúdium
  1. O prijatí alebo neprijatí uchádzača na štúdium do zvoleného učebného odboru rozhoduje prijímacia komisia. Členov prijímacej komisie menuje riaditeľ školy podľa platnej legislatívy.
 1. Pre prijatie uchádzača so zdravotným znevýhodnením do I. ročníka v školskom roku  2024/2025 bude rozhodujúce:
  • úspešné ukončenie 9. ročníka alebo povinnej školskej dochádzky v špeciálnej základnej škole podľa variantu A,
  • úspešné ukončenie 9. ročníka alebo povinnej školskej dochádzky v základnej škole s vyjadrením psychológa o zdravotnej spôsobilosti.
 2. Uchádzačom, ktorých nebolo možné prijať do zvoleného učebného odboru pre nedostatok miesta bude ponúknutá možnosť štúdia v inom učebnom odbore, pričom sa bude prihliadať na ich mentálne schopnosti, manuálne zručnosti a záujem o vybraný učebný odbor, po osobnom pohovore s ich zákonným zástupcom.
 3. Súčasťou školy je školský internát pre žiakov zo vzdialenejších miest.

2. Pedagogická dokumentácia uchádzača do 1. ročníka OUI obsahuje

 • prihláška na štúdium s potvrdením od lekára o zdravotnej spôsobilosti v termíne       do 20. marca 2024
 • povinná príloha – aktuálna správa z diagnostického vyšetrenia (nie staršia ako dva roky) vykonaná zariadením poradenstva a prevencie

3. Termíny prijímacích pohovorov

 • termín prijímacích pohovorov pre prvé kolo je 2. a 3. mája 2024,
 • termín prijímacích pohovorov pre druhé kolo je 6. a  7. mája 2024,
 • riaditeľ rozhodne o prijatí/neprijatí uchádzačov do troch dní po druhom termíne                  1. kola prijímacích pohovorov, 
 • po doručení rozhodnutia o prijatí sú uchádzači povinní zúčastniť sa zápisu                        do 1. ročníka. Termín zápisu do prvého ročníka bude zákonným zástupcom prijatých uchádzačov doručený spolu s rozhodnutím o prijatí.

Kritériá pre prijímacie konanie do prvého ročníka Odborného učilišťa internátneho v Liptovskom Mikuláši pre školský rok 2024/2025 boli odsúhlasené pedagogickou radou dňa 26. januára 2024.

 

Uchádzači

Triedy

Triedny učiteľ / Trieda

Ing. Kvetoslava Čániová / 2.A,  1.OPS

Bc. Miriam Korčeková / 1.C,  2.C

Bc. Magdaléna Fodorová / 3.C, 3.G

Bc. Ľubica Uličná / 3.F, 1.G, 2.G

Krúžková činnosť

Športový krúžok 

Vedúci krúžku:  

Ing. Stanislav Smitka

Pre rodičov

Rada školy      

Predseda        

Mgr. Žišková Alena

 

Pedagogickí zamestnanci         

Mgr. Jaroslava Paľove

Bc. Ľubica Uličná

 

Ostatní zamestnanci     

p. Labajová Alena

 

Zástupcovia rodičov    

Mgr. Zlatica Babničová

P. Radoslava Debnárová

P. Eva Včeláková

 

Zástupcovia zriaďovateľa        

JuDr. Kyselová Lucia

Mgr. Černická Jana

Ing.  Chrenková Anna

Ing. Polák Ján

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:54
TÝŽDEŇ:602
CELKOM:144638

Sponzori školy


hore