Obsah

 Kritéria prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023

do Odborného učilišťa a Praktickej školy

 

Prijímanie žiakov do Odborného učilišťa internátneho a Praktickej školy sa bude konať v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov.

Termíny prijímacích pohovorov na šk. rok 2022/2023

 2.5.   -    3.5.2022                1. kolo prijímacích pohovorov                                                                        9.5.   -  10.5.2022              

 21.6.2022                            2. kolo prijímacích pohovorov 

 

Plánovaný počet prijatých žiakov v jednotlivých uč. odboroch  (podľa počtu prihlásených)

 

2985 G              cukrárska výroba                                                                                             -  7 žiakov

2982 G 02         potravinárska výroba – pekárska výroba                                                   -   7 žiakov  

3686 G 03         stavebná výroba – murárske práce                                                            -   7 žiakov   

4572 G 06         poľnohospodárska výroba – oprava poľnohospodárskych strojov      -   7 žiakov  

6485 G              opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti    -   7 žiakov  

6494 G              služby a domáce práce                                                                                -   7 žiakov 

3179 G 09         textilná výroba – tkáč                                                                                  -   7 žiakov 

 

6492 E               praktická škola                                                                                              -   5 žiakov

 

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

OU

-   úspešne ukončí 9. ročník alebo povinnú školskú dochádzku v ŠZŠ  a ZŠ (v špeciálnej triede podľa variantu A alebo ako individuálne integrovaný žiak so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami – variant A) 

-   má vyhovujúci zdravotný stav potvrdený lekárom na riadne vyplnenej a predpísanej prihláške na štúdium

-  odporúčanie z CPPaP alebo školského psychológa, nie staršie ako 2 roky

- o prijatí alebo neprijatí uchádzača na štúdium do zvoleného učebného odboru rozhoduje riaditeľ školy na základe odporučenia prijímacej komisie 

-   členov prijímacej komisie menuje riaditeľ školy podľa platnej legislatívy 

-  v učebných odboroch, kde stanovený počet prihlásených uchádzačov presiahne určený limit, budú uprednostnení tí uchádzači, ktorí budú mať lepšie študijné výsledky zo ŠZŠ a ZŠ na výročnom vysvedčení z ôsmeho ročníka a polročného vysvedčení z deviateho ročníka

- uchádzačom, ktorí neboli prijatí do zvoleného učebného pomeru bude ponúknutá možnosť študovať v inom učebnom odbore po osobnom pohovore s ich zákonným zástupcom

 

-  do praktickej školy sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti  

-  do praktickej školy sa prijímajú aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo dospelí občania s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej a  predložia vyplnenú prihlášku do  PŠ na predpísanom tlačive, kde  l lekár potvrdil zdravotnú spôsobilosť

 

Do Odborného učilišťa a Praktickej školy   budú prijatí uchádzači bez prijímacích skúšok, len na základe odporúčania ZŠ, ŠZŠ, psychológa, lekára, špeciálneho pedagóga a osobného pohovoru.

 

Prerokované a schválené v Pedagogickej rade dňa 8.2.2022          

Prerokované a schválené v Rade školy dňa 2.3.2022                              

 

                                                                                                        Ing. Vítěslav Papřok, riaditeľ  OUI