Obsah

                        Pre uchádzačov o štúdium

 

                          Prijímacie pohovory do OU a PŠ

 

 

 Termíny prijímacích pohovorov na šk. rok 2021/2022:

 3.5. - 4.5.2021     1. kolo prijímacích pohovorov

 22.6.2021             2. kolo prijímacích pohovorov  

 

 V školskom roku 2021/2022 otvárame tieto učebné odbory (podľa počtu prihlásených): 

2985 G                 cukrárska výroba   

2982 G 02            potravinárska výroba – pekárska výroba  

3686 G 03            stavebná výroba – murárske práce   

4572 G 06            poľnohospodárska výroba – oprava poľnohospodárskych strojov  

6485 G                 opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti  

6494 G                 služby a domáce práce 

3179 G 09           textilná výroba - tkáč 

 

6492 E                  praktická škola

 

Kritéria prijímacieho konania na šk. rok 2021/2022

Prijímacie konanie do OU a PŠ  v Lipt. Mikuláši sa uskutoční podľa zákona č. 245/2008 Z.z., §§ 101, 102 zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení § 8 vyhl. MŠ SR č. 322/2008 o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov. 

 

Podmienky prijatia na štúdium

– o prijatí alebo neprijatí uchádzača na štúdium do zvoleného učebného odboru rozhoduje prijímacia komisia.

Členov prijímacej komisie menuje riaditeľ školy podľa platnej legislatívy.

– uchádzači o štúdium vo zvolenom učebnom odbore budú prijatí na základe osobného pohovoru.

– v učebných odboroch, kde stanovený počet prihlásených uchádzačov presiahne určený limit, budú uprednostnení tí uchádzači, ktorí budú mať lepšie študijné výsledky zo ŠZŠ a ZŠ na výročných vysvedčeniach.

– uchádzačom, ktorí neboli prijatí do zvoleného učebného pomeru bude ponúknutá možnosť študovať v inom učebnom odbore po osobnom pohovore s ich zákonným zástupcom.

 

do Odborného učilišťa a Praktickej školy

budú prijatí uchádzači bez prijímacích skúšok, len na základe odporúčania školy, psychológa, lekára, špeciálneho pedagóga a osobného pohovoru.